Zaobserwuj nas:
Regulamin Karty Podarunkowej

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ VOOC

 

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady używania Karty Podarunkowej VOOC.
2. Użyte w regulaminie poniższe definicje mają następujące znaczenie:
2.1. Karta Podarunkowa VOOC/Karta - bon towarowy, wydany w formie papierowej, o wartości 150 zł, 200 zł, 300 zł, 400 zł, 500 zł, 600 zł, 700 zł, 800 zł, 900 zł lub 1000 zł, z przypisanym indywidualnym Kodem, który uprawnia Użytkownika do jego jednorazowej realizacji w Sklepie Internetowym.
2.2. Kod – indywidualny kod zamieszczony na Karcie Podarunkowej.
2.3. Nabywca - osoba, która w Sklepie Internetowym dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w zamian za przekazanie Karty Podarunkowej VOOC.
2.4. Regulamin – niniejszy regulamin Karty Podarunkowej VOOC.
2.5. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu Internetowego pod adresem: https://vooc.pl/regulamin-zakupow
2.6. Sklep Internetowy - sklep internetowy działający w domenie: vooc.pl
2.7. Użytkownik – każdy posiadacz Karty Podarunkowej VOOC.
2.8. Wydawca – wydawca Karty Podarunkowej VOOC - P.P.H.U. "ARTMAN" Artur Sławiński, ul. Wiśniowa 1, 55-080 Sadków, posiadający numer NIP: 7991000363 oraz numer REGON: 672748324 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, adres e-mail: sklep@vooc.pl
3. Wydawca zobowiązuje się wobec Nabywcy - w zamian za przekazanie przez niego Wydawcy określonej ilości środków pieniężnych wyrażonych w złotych - do przekazania mu Karty Podarunkowej VOOC, która będzie uprawniała jej Użytkownika do skorzystania z niej w Sklepie Internetowym.
4. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych w kwocie równej wartości Karty Podarunkowej VOOC. Środki te stanowią przedpłatę na rzecz przyszłych zakupów dokonywanych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym.
5. Środki wpłacone przez Nabywcę nie podlegają zwrotowi na rzecz Nabywcy, w szczególności Karta Podarunkowa VOOC nie podlega wymianie na gotówkę w całości lub w części.
6. Karta Podarunkowa VOOC jest ważna przez okres 6 (sześciu) miesięcy od momentu zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym z dniem dostarczenia jej przez Wydawcę do Nabywcy.

 

2. Wydanie Karty Podarunkowej VOOC

1. Kartę Podarunkową VOOC można nabyć jedynie za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, zgodnie z Regulamin Sklepu Internetowego.
2. Karta Podarunkowa VOOC wydawana jest jedynie przez Wydawcę, oraz przesyłana w formie papierowej na adres korespondencyjny podany przez Nabywcę.
3. Nabywca w trakcie dokonywania zakupu Karty Podarunkowej VOOC na stronie Sklepu Internetowego ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu oraz treścią Regulaminu Sklepu Internetowego.

 

3. Zasady użytkowania Karty Podarunkowej VOOC

1. Karta Podarunkowa VOOC jest Kartą jednorazowego użytku.
2. Karta Podarunkowa VOOC każdorazowo zawiera określoną kwotę w złotych polskich, wybraną przez Użytkownika, przeznaczoną do wykorzystania w Sklepie Internetowym.
3. W celu skorzystania z Karty Podarunkowej VOOC Użytkownik dokonując zakupu za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego, ma możliwość wpisania w dedykowanym polu formularza zamówienia Kodu, który automatycznie obniży wartość składanego zamówienia o kwotę równowartości w złotych z Karty Podarunkowej VOOC. Wartość składanego zamówienia musi być większa od wartości środków pieniężnych dostępnych na Karcie Podarunkowej VOOC. W przypadku, gdy wartość nabywanych towarów przewyższy aktualną wartość Karty, Użytkownik zobowiązany będzie do zapłaty różnicy ceny przelewem na rachunek bankowy Wydawcy.

4. Użytkownik może sprawdzić termin ważności Karty Podarunkowej VOOC, wysyłając stosowne zapytanie w tym zakresie do Wydawcy na adres poczty elektronicznej: sklep@vooc.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 730 838 789.
5. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej VOOC
w następujących przypadkach:
5.1. uszkodzenia Karty w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie lub podejrzeń dotyczących nieautentyczności Karty;
5.2. braku środków na Karcie;
5.3. braku wystarczającej ilości środków na Kacie pozwalających na nabycie przez Użytkownika żądanego przez niego towaru, w sytuacji, gdy Użytkownik ten oświadczy, iż nie pokryje brakującej części ceny w sposób opisany w pkt. 3.3 lub pokrycie to stanie się niemożliwe. 

 

4. Reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej VOOC

1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Karty Podarunkowej VOOC będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Użytkownika.
2. Reklamacje Użytkownik może złożyć w dowolny sposób, np. mailowo na adres sklep@vooc.pl lub też pisemnie na adres: P.P.H.U. "ARTMAN" Artur Sławiński, ul. Wiśniowa 1, 55-080 Sadków.

 

5. Zwrot towarów – zasady rozliczeń

1. W przypadku zwrotu przez Użytkownika towarów zakupionych w całości lub części przy użyciu Karty Podarunkowej VOOC, Użytkownik otrzyma nową Kartę na kwotę pierwotnego zakupu Karty, oraz zwrot pozostałych środków pieniężnych przeznaczonych na zakup zwracanego towaru.
2. W zakresie dokonanego zwrotu towaru, zostaną zachowane wszelkie prawa i obowiązki wynikające z ustawy o prawach konsumenta.

 

6. Postanowienia końcowe

1. Wydanie Karty Podarunkowej VOOC nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
2. Karta Podarunkowa VOOC w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym. Karta jest znakiem legitymacyjnym - formą bonu towarowego.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.vooc.pl
4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego.
5. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie przekazana Użytkownikom przez Wydawcę, na adres poczty elektronicznej podany podczas składania zamówienia.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 10.11.2016 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl